สิ่งที่เคยทำมา
โครงการอาสาสมัคร ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
1. โครงการอาสาสมัคร “คลินิกพระคุณเจ้า” โรงพยาบาลศิริราช (2551)
2. โครงการอาสาสมัคร “ธรรมเทศนาพาสุขใจ” กุมารบริรักษ์ โรงพยาบาลศิริราช
3. โครงการให้คำปรึกษา Group support กุมารบริรักษ์ โรงพยาบาลศิริราช
4. โครงการอาสาสมัคร “คลินิกธรรมะรักษาใจ” โรงพยาบาลวชิรพยาบาล (2552)
5. โครงการทำวัตรเย็น “อยู่เย็นเป็นสุข” โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
6. โครงการอาสาสมัคร “ธรรมะข้างเตียง” โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (2553)
7. โครงการอาสาสมัคร “ธรรมะพาสุขใจ” โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์(2553)
8. โครงการอาสาสมัคร “คลินิกสุขใจ” สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (2553)
9. โครงการอาสาสมัคร “คลินิกธรรมะ” โรงพยาบาลภูมิพล (2553)
10. โครงการอาสาสมัคร “คลินิกธรรมะรักษาใจ” โรงพยาบาลเลิดสิน (มิ.ย. 57)
11. โครงการอาสาสมัคร “ธรรมสุขใจ” ทุกวันอังคาร (สมถกรรมฐาน), ทุกวันพฤหัสบดี (วิปัสสนากรรมฐาน), ทุกวันศุกร์ (สวดมนต์ทำวัตรเย็น สนทนาธรรม) (ส.ค. 57) 12. โครงการอาสาสมัคร “คลินิกธรรมะรักษาใจ” สถาบันมะเร็งแห่งชาติ (ต.ค. 58)
13. โครงการอาสาสมัคร “เยียวยาด้วยรัก” โรงพยาบาลชลประทาน (พ.ค. 58)
14. โครงการอาสาสมัคร “คลินิกรักษ์ใจ” โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ (พ.ค. 60)

กิจกรรมอบรมบุคลากรภายในองค์กรต่างๆ
1. เป็นวิทยากรอบรมพยาบาลโครงการจริยธรรมพยาบาล โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ประมาณจำนวน 965 คน 7 ปี คือ พ.ศ. 2554 - 2560
2. เป็นวิทยากรอบรมสมาคมครูแนะแนวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555
3. เป็นวิทยากรโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาจิตอาสา ศูนย์มิตรภาพบำบัด” คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2554 - 2559
4. เป็นวิทยากรโครงการอบรมภาวนาแด่ผู้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ศูนย์กุมารบริรักษ์ โรงพยาบาลศิริราช พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2557 - 2560
5. จัดโครงการอบรมเยียวยาด้วยหัวใจ 3 รุ่น โดยความอุปถัมภ์จากศูนย์กุมารบริรักษ์ โรงพยาบาลศิริราช พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 2 รุ่น
6. เป็นวิทยากรอบรมนิสิตปริญญาตรี ปีที่ 3 สาขาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2554 - 2560
7. เป็นวิทยากรอบรมการฝึกภาคปฎิบัติทางจิตวิทยาก่อนลงภาคสนาม นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาชีวิตและความตาย พ.ศ. 2555 - 2559
8. เป็นวิทยากรอบรมสมาคมจิตวิทยาคลินิกแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2555
9. เป็นวิทยากรโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2555
10. เป็นวิทยากรอบรมบุคคลากรกรมน้ำบาดาล พ.ศ. 2555
11. เป็นวิทยากรกรมสุขภาพจิตเพื่อถวายความรู้พระภิกษุจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2555
12. เป็นวิทยากรอบรมนักศึกษามหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2555 - 2556
13. เป็นวิทยากรอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการปริญญาโทสาขาวิชาชีวิตและความตาย พ.ศ. 2555 - 2559
14. เป็นวิทยากรอบรมนิสิตปริญญาตรี ปีที่ 3 สาขาพุทธจิตวิทยา หน่วยวิทยบริการวัดสามพราน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2554 - 2557
15. เป็นวิทยากรอบรมโครงการนำบุญสู่ลูกน้อย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พ.ศ.2555 - 2559
16. เป็นวิทยากรอบรมนักศึกษาแพยท์ปี 4 ปี 6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร (มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช) พ.ศ. 2556
17. เป็นวิทยากรอบรมนักศึกษาพยาบาลจบใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ พ.ศ. 2556 - 2558
18. เป็นวิทยากรอบรมพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลเชียงกลาง จังหวัดน่าน 3 รุ่น รุ่นละ 60 คน พ.ศ. 2556
19. เป็นวิทยากรอบรมโครงการจิตอาสาเพื่อการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง โรงพยาบาลเชียงกลาง จังหวัดน่าน พ.ศ. 2556 - 2560
20. เป็นวิทยากรอบรมบุคคลากรสำนักนโยบาย กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2556
21. เป็นวิทยากรอบรมสถาบันกัลยาราชนครินทร์ โรงแรมมิลาเคิลแกรนด์ พ.ศ. 2556
22. เป็นวิทยากรโครงการอบรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนปัว จังหวัดน่าน 2 รุ่น พ.ศ. 2556
23. เป็นวิทยากรอบรมพยาบาลวิชาชีพ สถาบันโรคทรวงอก จังหวัดนนทบุรี 6 รุ่น พ.ศ. 2556
24. เป็นวิทยากรและแสดงผลงาน ในมหกรรมจิตปัญญาศึกษา โรงแรมรามาการ์เดนท์ กรุงเทพ พ.ศ. 2556
25. เป็นวิทยากรและแสดงผลงานในงาน palliative care day โรงพยาบาลศิริราช ธันวาคม พ.ศ. 2556 - 2559
26. ผู้จัดโครงการภาวนาสานไมรตรีสองศรีพุทธภูมิ ไทย-ศรีลังกา ธันวาคม พ.ศ. 2556
27. อบรมนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนนี สระบุรี 10-11-12 ม.ค. 57 และ 25-26ต.ค. 57 และ 21-22 ต.ค. 2558 และ พ.ศ. 2559 และ ส.ค. 2560
28. อบรมพยาบาลโรงพยาบาลบ้านหมอ สระบุรี 13 ม.ค. 57
29. อบรมคิลานธรรม พัฒนาบุคลากรคิลานธรรม โรงพยาบาลศิริราช 19 - 21 ก.พ. 57
30. อบรมนักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ (หลักสูตรที่ 1) ปริญญาตรี ปี 1 โรงพยาบาลศิริราช
22 - 24 ก.พ. 57, ปี 4 17 - 20 ก.ค. 57, ปี 2 8 - 11 ม.ค. 58 และทั้งปี 2, ปี 4 พ.ศ. 2559 - 2560
31. อบรมนักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ (หลักสูตรที่ 2) ปริญญาตรี ปี 1 โรงพยาบาลศิริราช
26 - 28 ธ.ค. 57 และ 24 - 27ธ.ค. 58 และ พ.ศ. 2559 - 2560
32. ออกบูธจัดนิทรรศการและขึ้นเวที งานวัดลอยฟ้า 2 - 7 เม.ย. 57
33. อบรมพยาบาลจบใหม่ ประมาณ 80 คน โรงพยาบาลศิริราช 21 เม.ย. 57
34. สัมมนาเชิงปฏิบัติการพระอาสาคิลานธรรม วัดสุวรรณาราม 3 พ.ค. 57
35. งานอบรมจิตอาสา คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 26 มิ.ย. 2557 และ พ.ศ. 2558 - 2559
36. เป็นวิทยากรบรรยาย สวนโมกข์กรุงเทพ “ธรรมะรักษาความเจ็บไข้ได้จริงหรือ” 29 มิ.ย. 57
37. สามเณรรากแก้ว วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เยี่ยมไข้ วชิรพยาบาล 16 ก.ค. 57 และบรรยายที่วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก 14 ต.ค. 57
38. จัดจัดนิทรรศการที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ 23 – 24ก.ค. 57
39. อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง “บทบาทพระสงฆ์ในการดูแลจิตใจผู้ป่วยและญาติ “เยียวยาใจด้วยธรรมะ” รุ่นที่ 1 ระยะที่ 1 วัดพิชยญาติการาม 19-20-21 ก.ย. 57 ระยะที่ 2 24 - 28 พ.ย. 57 ระยะที่ 3 ม.ค. - มี.ค. 58 รุ่นที่ 2 22ธ.ค. 58 - 29ก.พ.59 รุ่นที่ 3 29 พ.ย. 60 - ปัจจุบัน ม.ค. 61
40. เป็นวิทยากรบรรยายสถาบันโรคมะเร็ง เรื่อง “ปรัชญาทางศาสนาในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง 23 ก.ย. 57
41. จัดจัดนิทรรศการที่โรงแรมตะวันนา งานสัมมนาวิชาการระดับชาติการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย ม.มหิดล 9 - 10 ต.ค. 57
42. เป็นวิทยากรอบรมโครงการ “รู้ตื่น เข้าใจ ชีวิต” ร่วมกับเครือข่ายชีวิตสิกขา 15 - 17 พ.ย. 57 และ 17 - 19 ก.ค. 58
43. เป็นวิทยากรบรรยาย “โครงการเผยแผ่ตามแนวพุทธวิธี” ของคณะสงฆ์หนกลาง 23 จังหวัด 9 ม.ค. 58 วัดพิชยญาติการาม
44. เป็นวิทยากรอบรมพยาบาลเลิดสิน 19 มี.ค. 58
45. เป็นวิทยากรอบรมบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์วันที่ 2 - 3 เม.ย. 58
46. เป็นวิทยากรอบรมพยาบาล ที่ วัดศรีทวี นครศรีธรรมราช 28 - 30 พ.ค. 58
47. จัดนิทรรศการสัปดาห์วันวิสาขบูชาและวันอัฎฐมีบูชา 28 พ.ค. -9 มิ.ย. 58
48. เป็นวิทยากรอบรมพยาบาล โรงพยาบาลนครศรีธรรมราช 24 - 26 กค. 58
49. ร่วมประชุม สช. กระทรวงสาธารณสุข 28ก.ย. 58
50. เป็นวิทยากรบรรยายแก่จิตอาสาโรงพยาบาลเลิดสิน 29ก.ย. 58
51. เป็นวิทยากรบรรยายแก่นิสิตป.ตรี ปี4 ม.สยาม 1 ต.ค. 58
52. เป็นวิทยากรบรรยายนิสิตป.โท จิตตปัญญาศึกษา 3 ต.ค. 58
53. เป็นวิทยากรเสวนา จิตเวชกับสังคมยุกต์ใหม่ใส่ใจสุขภาพ ศิริราช 7 - 8 ส.ค. 2558
54. อบรมบุคลากรสายปฎิบัติการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนนี สระบุรี พ.ศ. 2559
55. อบรมอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนนี สระบุรี พ.ศ. 2559
56. อบรมบุคลากรสายปฎิบัติการ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล พ.ศ. 2559 รวม 4 รุ่นๆ ละ 1 วัน
57. อบรมนักศึกษาแพทย์ ปี 5 มหาวิทยาลัยบูรพา 23 - 24 เม.ย. 2559
58. อบรมพัฒนาบุคลากรกลุ่มพระอาสาคิลานธรรม แม้จากไกลก็ไปดี 4-5-6 พ.ค. 2559
59. อบรมพระอาสาสมัคร โรงพยาบาลเชียงกลาง จ.น่าน 10-11-12 พ.ค. 2559
60. อบรมพยาบาลวิชาชีพ healing the healer โรงพยาบาลศิริราช 9-10-11 พ.ย. 2559, 31พ.ค. - 2 มิ.ย. 60
61. เป็นวิทยากรอบรมพระภิกษุในโครงการบวชถวายในหลวง วัดนครสวรรค์ 30 พ.ย. 2559
62. จัดนิทรรศการคิลานธรรม โครงการสำนักงานสุขภาพแห่งชาติ (สช) ณ ศูนย์สิริกิติ์ 1 - 2 ธ.ค. 2559
63. เป็นวิทยากรอบรมนิสิตปริญญาเอกสาขาพุทธจิตวิทยา มจร. 10 - 11ธ.ค. 2559
64. เป็นวิทยากรบรรยายการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย โรงพยาบาลเลิดสิน 22ธ.ค. 2559 และ 16 ก.พ. 60
65. เป็นวิทยากรอบรม Training the trainer อาจารย์แพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลศิริราช 27 - 30ธ.ค. 2559
66. กิจกรรมเรียนรู้นานาชาติ PMAC รพ.ศิริราช 30 ม.ค. 60 น้ำชา กรรมฐาน การปรึกษา
67. บรรยายจริยธรรมในการทำงานวิชาชีพทางการแพทย์ทหาร รร.เสนารักษ์ 17ก.พ. 60
68. สาธิต น้ำชาภาวนา รพ.วชิรพยาบาล พระมหาชลยุทธ 22 ก.พ. 60 และ 15 มี.ค. 60
69. อบรมนิสิต ป.โท ชลต และพุทธจิตวิทยา วัดศรีสุดาราม 18-19มี.ค. 60
70. บรรยายการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมเชิงพุทธ รพ.นครปฐม พม.ถาวร 23มี.ค. 60
71. อบรมพยาบาลและบุคลากร ร.พ.ชลประทาน 2 รุ่น 20-21เม.ย. 60
72. บรรยายประสบการณ์คิลานธรรม ฝ่ายบริการฝึกอบรม มจร.วังน้อย 12พ.ค. 60
73. แบ่งปันประสบการณ์เยี่ยมไข้แก่กลุ่มอาสาสมัคร ร.พ.ธรรมศาสตร์ 19พ.ค. 60
74. อบรมโครงการสมณสัมมนา กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม ค่ายอารยาภิวัฒน์ สุพรรณบุรี 27-28-29 พ.ค. 60
75. ร่วมจัดกิจกรรมอาจริยบูชา พระไพศาล วิสาโล happy death day ศูนย์สิริกิต์ 10 มิ.ย. 60
76. บรรยายในโครงการวิทยากรกระบวนธรรม กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม เมืองโบราณ 21 มิ.ย. 60
77. อบรมค่ายคุณธรรม ชั้นประถม 4-6 โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม 19-20-21 ก.ค. 60
78. เสวนาเชิงปฎิบัติการ “รวมพลพระอาสาเยียวยาใจด้วยธรรมะ” วัดสุวรรณารามราชวิหาร 27 ก.ค. 60
79. อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการระดับวัด(ผู้ช่วยเจ้าอาวาส) วัดสุวรรณารามวรวิหาร 17ส.ค. 60
80. บรรยายการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะสุดท้าย โรงพยาบาลกลาง กรุงเทพ 18 ส.ค. 60
81. จัดกิจกรรมการเรียนรู้พลังและอำนาจการสื่อสาร วัดศิริพงศ์ธรรมนิมิต 30 ส.ค. - 1ก.ย. 60

กิจกรรมพิเศษ
จิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ปี 2554 ประมาณ 2 เดือน รวม 4 ศูนย์ คือ
1 ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2 ศูนย์หน่วยวิทยบริการวัดสามพราน คณะมนุษยศสตร์ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.นครปฐม
3 ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จังหวัดนครปฐม
4 ศูนย์ค่ายลูกเสือหลวงบ้านไร่ จังหวัดราชบุรี

รายการวิทยุ
รายการ "คิลานะ ธรรมะเพื่อชีวิต" AM 819 MHz
เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 ทุกวันเสาร์ 15.00-16.00 น. ถึงปัจจุบัน

รายการทีวี
รายการ ชีวิตไม่สิ้นหวัง ช่อง 3 วันที่ 27 สิงหาคม 2554
รายการพื้นที่ชีวิต ตอนน้ำท่วม เดือนพฤศจิกายน 2554
รายการ หันหน้าเข้าหากัน ช่อง 11 วันที่ 4 มีนาคม 2558
รายการ The giving ช่อง 1 work point วันที่ 1 สิงหาคม 2558
รายการ ตามตำนาน ช่อง now26 ตอน สัปเหร่อที่พึ่งสุดท้ายของผู้วายชนม์ 7 ม.ค. 60

การศึกษาดูงาน
วัดคำประมง 12-13 พ.ย. 2556
ประเทศอินเดีย พ.ศ. 2559 (7รูป) สำนักงานพระพุทธศาสนา
ประเทศศรีลังกา พ.ศ. 2560 (6รูป) สำนักงานพระพุทธศาสนา
ประเทศไต้หวัน พ.ศ. 2560 เดินทางร่วมกับนิสิตสาขาวิชาชีวิตและความตาย

วิทยานิพนธ์/งานวิจัย
1. ผลของกิจกรรมเชิงพุทธที่เน้นธรรมะเรื่องหลักกรรมและชีวิตหลังความตาย ต่อความเศร้าโศก ของผู้เคยสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก EFFECTS OF BUDDHIST ACTIVITIES EMPHASIZING BUDDHIST TEACHING CONCERNING KAMMA AND AFTERLIFE ON GRIEF OF THE BEREAVED พระปณต คุณวฑฺโฒ (อิสรสกุล) ๒๕๕๓
2. ผลการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มด้วยวิธีเชิงพุทธเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ภายใต้โครงการคลินิกธรรมะรักษาใจ THE OUTCOME OF GROUP BUDDHIST COUNSELING FOR DEVELOPING OF LIFE QUALITY OF THE PATIENT UNDER THE DOCTRINE HEALING CLINIC. พระมหาวสันต์ ฐานวโร (ใจกำเนิด) 2555
3. ศึกษากระบวนการเยียวยามิติจิตวิญญาณของกลุ่มพระภิกษุอาสาคิลานธรรมที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช A Study of the Process for Spiritual Healing of the Volunteer Spirit Group of Gilanadhamma Bhikkhus at the Faculty of Medicine Vajira Hospital, Navamindradhiraj University (นางสาวชลธร ถาวรกชกร) 2557
4. การติดตามผลการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพยาบาลวิชาชีพโดยกลุ่มพระภิกษุอาสาคิลานธรรม: กรณีศึกษา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช THE FOLLOW UP OF VIRTUES AND ETHICS TRAINING FOR REGISTERED NURSES BY GILANADHAMMA BHIKKHUS: A CASE STUDY AT THE FACULTY OF MEDICINE VAJIRA HOSPITAL, NAVAMINDRADHIRAJ UNIVERSITY (กมลมาตุ นุตมากุล) 2557
5. การศึกษาแนวทางการเยียวยาจิตใจผู้ป่วยโดยพระสงฆ์ A STUDY OF THE PROCESS ON MENTAL HEALING OF PATIENTSBY BUDDHIST MONKS (พระมหามณฑล ขนฺติธโร) 2558
6. การติดตามจิตอาสาที่ปฏิบัติต่อสังคมปัจจุบันอย่างยั่งยืน TO FOLLOW PUBLIC MIND MAKING PERMANENT PRACTICE TO PRESENT SOCIETY (นางนภารัตน์ เอนกบุณย์) ๒๕๕๙
7. รูปแบบพุทธจิตวิทยาเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาของจิตอาสาในกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม A MODEL OF BUDDHIST PSYCHOLOGY FOR ENHANCING INTELLECTUAL HEALTH OF VOLUNTEER IN MEDITATION PRACTITIONERS (นางสาวปมณฑ์ณัฐ จงวัฒนานุกูลกิจ. ดุษฎีนิพนธ์ ๒๕๖๐)

งานวิจัยชุด
1. พระจิตอาสาคิลานธรรม: รูปแบบและกระบวนการเยียวยาใจผู้ป่วยด้วยธรรมะ GILANADHAMMA GROUP OF VOLUNTEER MONKS : A STUDY OF THE FORMAT AND THE PROCESS OF MENTAL HEALING FOR PATIENTS WITH DHAMMA.
2. (โครงการย่อยที่๑) รูปแบบและกระบวนการเยียวยาใจผู้ป่วยด้วยธรรมะของกลุ่มพระจิตอาสาคิลานธรรม A STUDY OF THE FORMAT AND THE PROCESS OF MENTAL HEALING FOR PATIENTS WITH DHAMMA BY GILANDHAMMA GROUP OF VOLUNTEER MONKS. พระเทพสุวรรณเมธี,ดร. ๒๕๖๑
3. (โครงการย่อยที่๒) การพัฒนาศักยภาพและกิจกรรมการเยียวยาใจผู้ป่วยด้วยธรรมะของกลุ่มพระจิตอาสาคิลานธรรม THE DEVELOPMENT OF THE POTENTIALS AND ACTIVITIES FOR HEALING SICK PERSONS THROUGH DHAMMA BY GILANADHAMMA GROUP FO VOLUNTEER MONKS. ดร.สุพิชฌาย์ พรพิชณรงค์, ๒๕๖๑.

หนังสือ
1. คู่มือน้ำท่วมวิถีพุทธ 2555
2. เยียวยาใจด้วยธรรมะ เอกสารสรุปการอบรม 2558,2559
3. ความตาย: ความหมายแห่งการเดินทางของชีวิต (เอกสารประกอบการอบรม แม้จากไกลก็ไปดี 2559)

บทความ
พระปณต คุณวฑฺโฒ 1 บทความ
พระมนูญ วรธมฺมญฺญู 1 บทความ
พระมหาสุเทพ สุทฺธิญาโณ 1 บทความ

วารสาร/สัมภาษณ์/เรื่องเล่า
1. เรียนรู้ “บทอำลา” นำพาชีวิตชื่นบาน, วารสารสานพลัง 2553.
2. สุขใจบนความป่วยกาย, จุลสารผีเสื้อขยับปีก ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 : 2554.
3. “คิลานธรรม”กับกิจกรรมธรรมะเพื่อผู้ป่วย, หนังสือพิมพ์คมชัดลึก 27มิ.ย. 2555.
4. พิธีกรรมกับการเยียวยา, วารสารก่อนอาทิตย์อัสดง, 2559.
5. สงฆ์”คิลานธรรม”เยียวยาผู้ป่วย, หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ,14มี.ค. 2559.
6. เรื่องเล่า, ประคับประคองประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจ,เครือข่ายพุทธิกา, 2559.
7. เยียวยาใจด้วยจิตแห่งพุทธะ ปาฎิหาริย์ค่ายธรรมะชุบชีวิตผู้ดูแลสู่ชีวิตเป็นสุขของผู้ป่วยสมองเสื่อม, หนังสือกล้าที่จะเปลี่ยน,โรงพยาบาลเชียงกลาง, 2558.

รางวัล
ตาราอวอร์ท เสถียรธรรมสถาน 31 ต.ค. 2556
The Helpers Award 2016. พ.ค. 2559

โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มอาสาคิลานธรรม

อบรมกระบวนกรสุนทรียสนทนา อ.วิศิษฐ์ วังวิญญู
ครั้งที่ 1 วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย 24-28 พ.ค. 55
ครั้งที่ 2 วัดวรกิจตาราม สวนโมกข์ จังหวัดเชียงราย 29 ม.ค. – 2ก.พ. 56
ครั้งที่ 3 วัดศรีสุดาราม บางขุนนท์ กรุงเทพมหานคร 20-23 เม.ย. 56
ครั้งที่ 4 วัดเชตวัน จังหวัดเชียงราย 2-6 มี.ค.57
ครั้งที่ 5 ศูนย์วิปัสสนา พี.เจ.ดีไซน์ กรุงเทพฯ 20-21 ธ.ค. 57
ครั้งที่ 6 วัดภูเก็ต จังหวัดน่าน 24-28 ก.พ. 58
ครั้งที่ 7 (อุตตมสโมสร ครั้งที่1) รพ.ปิยมหาราชการุณย์ 4 พฤษภาคม 58
ครั้งที่ 8 (อุตตมสโมสร ครั้งที่ 2) รพ.ปิยมหาราชการุณย์ 5 กรกฎาคม 58
ครั้งที่ 9 (อุตตมสโมสร ครั้งที่ 3) วัดอมรคีรี 30 สิงหาคม 58
ครั้งที่ 10 วัดอุโมงค์ จังหวัดเชียงใหม่ 10-14 ธันวาคม 58
ครั้งที่ 11 (อุตตมสโมสร ครั้งที่ 4) รพ.ปิยมหาราชการุณย์23 กุมภาพันธ์ 59
ครั้งที่ 12 วัดผาตากเสื้อ อ.สังคม จ.หนองคาย 31พ.ค. 59- 3 มิ.ย. 59
ครั้งที่ 13 (อุตตมสโมสร ครั้งที่ 5) วัดอมรคีรี 13 กันยายน 59
ครั้งที่ 14 วัดร่ำเปิง อ.แม่แตง เชียงใหม่ 1-5 มีนาคม 60
ครั้งที่ 15 วัดร่ำเปิง อ.แม่แตง เชียงใหม่ 10-14 พฤศจิกายน 60

อบรมการให้การปรึกษาเชิงพุทธ รศ.ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว
ครั้งที่ 1 สหปฎิบัติ จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2555
ครั้งที่ 2 ทีปภาวัน เกาะสมุย จัดหวัดสุราษฎร์ธานี 2-7 ก.ค.56
ครั้งที่ 3 วัดสุนันทวนาราม จังหวัดกาญจนบุรี 1-6 ก.ค. 57
ครั้งที่ 4 บ้านสวนแสงตะวัน จังหวัดสมุทรสงคราม 8-12 ก.ค. 58
ครั้งที่ 5 ศูนย์ฝึกอบรมนาคประสิทธิ์ จังหวัดนครปฐม 12-14 พ.ย. 58
ครั้งที่ 6 วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช 28 มิ.ย.-2ก.ค. 59
ครั้งที่ 7 โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ 6-9 ธ.ค. 59
ครั้งที่ 8 ศูนย์ฝึกอบรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางปะกง) 28มิ.ย.-2 ก.ค. 60

อบรมการไทยโค้ช โดย สมาคมการโค้ชวิถีไทย
ครั้งที่ 1 (รุ่นที่ 7) พระมหาสุเทพ สุทธิญาโณ , พระครูปริยัติธรรมคุณ พ.ศ. 2558
ครั้งที่ 2 (รุ่นที่ 8) พระครูใบฎีกาสันติ กิตฺตโสภโณ พ.ศ. 2558
ครั้งที่ 3 (รุ่นที่ 9) พระมหาบุญงาม ฐานทตฺโต พ.ศ. 2559
ครั้งที่ 4 (รุ่นที่ 10) พระโชติก อภิชาโต พ.ศ. 2560

คณาจารย์อื่นๆ
1. ผศ.ดร.ปาริชาด สุวรรณบุบผา กระบวนการเปลี่ยนแปลงความขัดแย้ง 1-2 มิถุนายน 2555 (วัดศรีสุดาราม)
2. ดร.ทัศนี ทองประทีป คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเกื้อการุณย์ 27 ต.ค.2555 (วัดศรีสุดาราม)
3. ผศ.ดร.รุ้งนภา ผานิตรัตน์ ถวายความรู้การทำ group counseling 25 ธค. 55 (รพ.ศิริราช)
4. พระไพศาล วิสาโล 16 มิถุนายน 2556 ณ วัดศรีสุดาราม กรุงเทพมหานคร (วัดศรีสุดาราม)
5. คุณริว ถวายความรู้การทำ mind map 8ธ.ค. 57 ศิริราช (รพ.ศิริราช)
6. อบรม แลนด์มาร์ค ฟอรั่ม ก.ย. 2558 (ได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระครูปริยัติธรรมคุณ) 7 รูป
7. Think on your feet บริษัท แอคคอม แอน อิมเมจ จำกัด 26-27 พ.ค. 59 (รพ.ศิริราช)
8. อาจารย์วิชชุดา ฐิติโชติรัตนา กระบวนการกลุ่ม 8-9 ก.พ. 2560 (วัดอมรคีรี)
9. ดร.ไพรินทร์ โชติสกุลรัตน์ การสื่อสารอย่างสันติ 2-3-4พ.ค. 2560 (บ้านไม้หอม)
10. คุณญาดา สันติสุขสกุล (ผึ้ง) ศิลปธรรม : เพื่อชีวิตเบิกบานและงอกงาม 15-16 พ.ค. 60 (วัดญาณเวศกวัน)
11. ครูโอม รัตนกาญจน์ Process work 1-2-3 ส.ค. 60 (วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร)
© 2018 Copyright: กลุ่มอาสาคิลานธรรม