รวมบทความเกี่ยวกับงานกลุ่มอาสาคิลานธรรม
 • คิลานธรรม : งานอาสา งานพระศาสนา งานสังคม งานพัฒนาตน
 • รู้ภาวะกายก่อนจาก ก่อนพลัดพรากให้ได้ดูแล มิติแห่งการรักษา มิติแห่งการเยียวยา ที่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน คลิกที่นี่
 • คิลานธรรมกับกิจกรรมธรรมะเพื่อผู้ป่วย คลิกที่นี่
 • ชีวิตที่พอเพียง 3167. กลุ่มอาสาคิลานธรรม คลิกที่นี่
 • 10ปีวิถีคิลานธรรมทำงานด้วยหัวใจพระบริการสังคม คลิกที่นี่
 • สู่วิถีคิลานธรรม วิถีสังฆะเพื่อการดับทุกข์ คลิกที่นี่
 • 10 ปี คิลานธรรม คลิกที่นี่
 • คิลานธรรมกับกิจกรรมธรรมะเพื่อผู้ป่วย (เพ็ญนภา หงษ์ทอง) คลิกที่นี่
 • ธรรมะเยียวยาใจผู้ป่วย-ได้ผลดี คลิกที่นี่
 • คณะสงฆ์กรุงเทพฯตั้งจิตอาสา คิลานธรรม-ช่วยเยียวยาจิตใจผู้ป่วยและญาติ (ข่าวสดรายวัน) คลิกที่นี่
 • เรื่องเล่าสีขาว กิจกรรมธรรมะข้างเตียงกับคิลานธรรม คลิกที่นี่
 • กระบวนทัศน์ในการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ คลิกที่นี่
 • การเยียวยาแบบองค์รวมแนวพุทธ
 • สุขใจบนความป่วยกาย (บทสัมภาษณ์, พระมหาสุเทพ สุทฺธิญาโณ) คลิกที่นี่
 • การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายด้วยธรรมปฏิบัติ (จุฑามาศ วารีแสงทิพย์) คลิกที่นี่
 • แนวทางและผลของการจัดกิจกรรมสำหรับศูนย์พักพิงในภาวะภัยพิบัติ ตามหลักไตรสิกขา เพื่อการเยียวยาและพัฒนาชีวิต ผู้ประสบภัย:กรณีศึกษา ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พม.สุเทพ, พระธนัญชัย, พระปณต, อภิวรรณ สายประดิษฐ์) คลิกที่นี่
 • เล่าเรื่อง MCU MODEL ชุมชน “ร่มธรรมนำสุข” (อัมพร เบญพลพิทักษ์ และคณะ) คลิกที่นี่
 • กิจกรรมเชิงพุทธจิตวิทยา เพื่อเยียวยาความสูญเสีย (พระปณต คุณวฑฺโฒ) คลิกที่นี่
 • ผลของการเยียวยาความเศร้าโศกของผู้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักด้วยกิจกรรมทางพุทธศาสนา และการปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยา (พระปณต คุณวฑฺโฒ, สาระ มุขดี) คลิกที่นี่
 • ข่าวกิจกรรม
 • กิจกรรมคิลานธรรม (เย็น โล่ง โปร่ง ตื่น ) คลิกที่นี่
 • กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับมอบเงินทำบุญค่าภัตตาหารในการอบรม เยียวยาใจด้วยธรรมะ คลิกที่นี่
© 2018 Copyright: กลุ่มอาสาคิลานธรรม