“เยียวยาใจด้วยธรรมะ” รุ่นที่ 4 ระยะที่ 1
วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 ณ อาคารพระชินวงศ์สภา วัดพิชยญาติการามวรวิหาร คลองสาน กรุงเทพมหานคร
© 2018 Copyright: กลุ่มอาสาคิลานธรรม